Morsko-urokliwe miejsce na Jurze
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Kontakt
Historia Morska
O Jurze
Archeologia
Legendy
Gmina
Powiat
Województwo
Parafia
OSP Morsko
Komunikacja
GOPR
Mapa- Zumi
Mapa - Geoportal
Mapa Morska
Skałki- Mapa
Skały Morskie-mapa
Gminy i miasta - linki
Myszków
Zawiercie
Kroczyce
Żarki
Lelów
Kromołów
Mrzygłód
Częstochowa
Janów
Ogrodzieniec
Pilica
Niegowa
Mstów
Siewierz
Kraków
Wieluń
GOPR
GOPR
ciekawe strony
www.it-jura.pl-- forumjurajskie.pl-- www.jurapolska.com--
Zamki- Linki
Zamki i Warownie Polski
Zamki Polski
Zamki w Polsce
Zamki Jurajskiei
Pieskowa Skała
Ogrodzieniec
Olsztyn
Bobolice
Zamki znane i nieznane
Zamki Jurajskie
Zamki Twierdze w Polsce
Zamki
Kościół - Linki
Archidiecezja Częstochowska
Archidiecezja Katowicka
Diecezja Kielecka
Jasna Góra
Leśniów
Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
Tyniec
Klasztor Dominikanów Gidle
inne - linki
Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE
portal rekreacji historycznej
Na szlaku
Przez Jurę przechodzi wiele szlaków turystycznych. Główną osią jest Szlak Orlich Gniazd, wiodący przez największe wzniesienia wyżyny od Krakowa. przez Ojców,Smoleń,Morsko, Olsztyn, do Częstochowy. Pierwsze trasy wyznaczono już w 1927 r., a od 1948 r.czynny jest cały szlak. Jego przedłużenie to Szlak Jury Wieluńskiej, prowadzący aż do Wielunia.
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: teem
O jurze

Położenie: południowa część Polski, od Krakowa w kierunku płn. - zach. po Częstochowę

Długość: 160 km

Szerokość: przeciętnie 20 km

Powierzchnia: 2615 km2

Wysokość: 300-500 m n.p.m. Najwyższe wzniesienie: 512m n.p.m.

 

Wyżynę ( Jurę) Krakowsko-Częstochowską, która stanowi część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej tworzy rozległa płyta górnojurajskich wapieni, wznosząca się przeciętnie od 300 m.n.p.m. w rejonie Częstochowy do 400-500 m.n.p.m. koło Krakowa. Jest ona lekko nachylona ku płn. - wsch., Gdzie stopniowo zapada się pod młodsze utwory kredowe budujące Wyżynę Przedborską i Nieckę Nidziańską z jej mezoregionem Wyżyną Miechowską. Od północy w jurajską płytę wcina się przełomowa dolina Warty, wyznaczająca granicę z Wyżyną Wieluńsko-Woźnicką. Na południu tektoniczne obniżenia Białej Przemszy - Szreniawy oraz Rowu Krzeszowickiego wyodrębniają mezoregiony Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej: Wyżynę Częstochowską, Wyżynę Olkuską, Rów Krzeszowicki oraz Garb Tenczyński.

Wyżyna Częstochowska od zachodu opada w Obniżenie Górnej Warty (Wyż. Woźnicko-Wieluńska) stromym, dochodzącym do 100 m. progiem denudacyjnym zwanym kuestą. Mniej znaczna wschodnia granica z Progiem Lelowskim (Wyżyna Przedborska) biegnie na linii Mstów - Lelów - Pradła - Wolbrom.

Charakterystycznymi elementami rzeźby Wyżyny Częstochowskiej są kilkudzie-sięciometrowej wysokości ostańce górnojurajskich wapieni wznoszące się ponad stosunkowo płaskim poziomem jej wierzchowin. Tworzą one liczne grupy skalne, pagóry, jak Góra Janowskiego, najwyższe wzniesienie Jury (515 m.n.p.m.) Oraz pasma wzniesień rozczłonkowane dolinami, na ogół suchymi, wypełnionymi piaskami, bądź odprowadzającymi wody tylko okresowo (tzw. Wodzące). Podobnie jurajska kuesta przebiegająca nieregularnie między Olkuszem a Trzebinią oraz samotne ostańce sterczące na wierzchowinach z 2-gim jurajskim “szczytem” - Skałką 502 (512,8 m.n.p.m.). Określają one Wyżynę Olkuską. Jednak w rzeźbie jej płd. części charaktery-styczne są liczne doliny potoków. Głębokie do 100 m., o stromych skalistych zboczach zwane są potocznie krakowskimi lub podkrakowskimi dolinkami. Najbardziej z nich znana i najcenniejsza przyrodniczo to Dolina Prądnika, w obrębie której utworzono Ojcowski Park Narodowy. Inne doliny, że wymienimy tylko objęte ochroną rezerwatową: Bolechowicką, Szklarki, Racławki, Eliaszówki, czy jedną z najbardziej turystycznie znanych - Dolinę Będkowską, a także najdłuższą Dolinę Dłubni, która rozgranicza Wyżynę Olkuską od Wyżyny Miechowskiej.

W zach. rejonach Wyżyny Olkuskiej doliny przecinają starsze struktury. Spod ściętych tu górnojurajskich wapieni odsłaniają się skały wieku triasowego, permskiego (wulkaniczne), karbońskiego i dewońskiego (Dolina Racłwaki, Czernki, Miękinki i inne). Podobną budowę posiada Garb Tenczyński, który rozciąga się od doliny Chechła na zachodzie po Kraków. W jego zachodniej części Występują m.in. utwory karbońskie zawierające pokłady węgla kamiennego (Tenczynek) oraz twarde skały wulkaniczne budujące kulminacyjne wzniesienia z najwyższym wzgórzem, zwieńczonym ruinami zamku tęczyńskiego w Rudnie (414 m.n.p.m.).

Powierzchnię Garbu Tenczyńskiego rozcinają doliny, najbardziej malownicze w jego wschodniej części, wyżłobione w podłożu z górnojurajskich wapieni (np. Dolina Sanki z Wąwozem Mnikowskim). Garb Tenczyński stanowi praczęść płyty Wyżyny Olkuskiej, tektonicznie oddzieloną od niej w trzeciorzędzie Rowem Krzeszowickim. Powierzchnia tego zapadliska jest płaska, podścielona miękkimi osadami morza mioceńskiego, w których wytworzyły się złoża, znanych z Krzeszowic, wód siarczano - solankowych. Istotnym elementem rzeźby Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej, decydującym o jej unikatowym krajobrazie, są zjawiska krasowe, uwarunkowane występowaniem na Przeważającym obszarze rejonu skał węglanowych, w tym najbardziej rozprzestrzenionych wapieni górnej jury. Do zjawisk tych należą przede wszystkim jaskinie, których na Wyżynie zinwentaryzowano ponad 900, krasowe doliny, zagłębienia pozbawione powierzchniowych odpływów, liczne wywierzyska (m.in. źródła Warty i Pilicy), a także różnorodne formy rozwinięte na powierzchniach odsłoniętych skał.

Urozmaicona rzeźba i związana z nią zmienność podłoża oraz mikroklimatu (np. między wzgórzami a dolinami) zadecydowały, w trwającym od epoki lodowcowej procesie, o powstaniu niezwykle bogatej i zróżnicowanej szaty roślinnej Tworzy ją około 1500 gatunków roślin naczyniowych (kwiatowych), co stanowi połowę polskiej flory. Charakterystycznym przy tym jest wręcz mozaikowy układ zbiorowisk roślinnych, występowanie obok siebie gatunków przeciwstawnych ekologicznie.

Wśród zbiorowisk naturalnych najbardziej zwracają uwagę lasy. Na wierzchowinach płd. Części Wyżyny dominują bogate gatunkowo bory mieszane; na płn. ustępują one ubogim borom sosnowym, przywiązanym do piaszczystych gleb. Obok nich szeroko rozprzestrzenione są grądy tj. wielugatunkowe lasy liściaste rosnące na wapiennym podłożu.

Jednak najbardziej cennymi przyrodniczo pozostają reliktowe lasy górskie: jaworzyna znana tylko z rejonu Ojcowa, Tenczynka i Jaroszowca oraz buczyny: karpacka (typowa dla regla dolnego Karpat), na Wyżynie sięgająca po Rabsztyn oraz odróżniająca się od niej nieco odmiennym składem buczyna sudecka, występująca na Wyżynie Częstochowskiej. Jaworzyny i buczyny porastają stoki o wystawie północnej, chłodne i ocienione. W ich runie licznie występują gatunki górskie, jak na przykład żywiec gruczołowaty (buczyna karpacka) i dziewięciolistny (buczyna sudecka), parzydło leśne, lepiężnik górski, przetacznik biały, tojad mołdawski, paprotnik kolczysty, miesiącznica trwała (jaworzyna). Dużą osobliwością Wyżyny są ciepłolubne buczyny naskalne, zwane też storczykowymi od rosnących w ich runie storczyków, jak obuwik, podkolan biały, żłobik koralowy, buławniki, kruszczyki. Buczyny te, w Polsce znane jeszcze tylko z Pienin, zajmują najbardziej najbardzij suche i nasłonecznione zbocza, szczegół nie w środkowej części Wyżyny.

Wśród roślinności nieleśnej na uwagę zasługują barwne, bogate gatunkowo murawy kserotermiczne, z dużym udziałem roślin o płd.-wsch. Pochodzeniu oraz murawy naskalne z popularnymi rojnikiem i rozchodnikiem. Nie brak również na Wyżynie roślin poza nią nie występujących (endemicznych) jak np. Warzucha polska, rosnąca dotychczas w źródliskach Białej Przemszy, zaś obecnie wprowadzona w żródła Zygmunta w Złotym Potoku i Centurii k. Zawiercia oraz przytulia krakowska występująca tylko na skałach pod Olsztynem. Oprócz endemitów godnych wzmiankowania jest szereg innych gatunków, jak np. w grupie roślin górskich: chaber miękkowłosy - występujący na Wyżynie jedynie w dolinie Prądnika, omieg górski - podawany ze źródeł Białej Przemszy, ciemiężyca zielona - znana z Puszczy Dulowskiej; wśród roślin kserotermicznych: rzadka i niezmiernie dekoracyjna trawa - ostnica Jana znana tylko z Ojcowa, ostnica włosowata z Doliny Dłubni oraz przetacznik wczesny, w Polsce rosnący tylko w rejonie Jerzmanowic i w Niecce Nidziańskiej.

Równie interesująco przezentuje się fauna Wyżyny skupiająca ok. 70% gatunków występujących w Polsce. Do jej ciekawszych przedstawicieli należą niewątpliwie łosie, zamieszkujące ostępy Puszczy Dulowskiej, bobry sprowadzone w doliny Prądnika, Rudna i Białej Przemszy, a także grupa 19-tu gatunków nietoperzy (na 21 znanych w Polsce; wśród ptaków: puchacz zaobserwowany w Górach Sokolich, bocian czarny gniazdujący w lasach ojcowskich i w rezerwacie wielki Las, czy rzadko spotykane: trzmielojad, kruk puszczyk, zimorodek oraz dzieżby czarnoczelna i rudogłowa.

.
Image and video hosting by TinyPic
Skały Morskie
Mapa Morska
Zobacz Mapy Morska
Foto - Skały
Popielarka
Zamek Morsko
Dziadowa Skała
Ogrodzieniec
czas
Stare Fotografie
Stare fotografie
Baza teleadresowa
Myszków
Zawiercie
ciekawostka
W epoce lodowcowej na terenie Jury żyły jaskiniowe niedźwiedzie, lwy i hieny, mamuty, tury, renifery, łosie, żubry oraz olbrzymie jelenie. Liczne ich ślady znaleziono w wielu grotach. Były to między innymi kły niedźwiedzia jaskiniowego oraz kości lwa jaskiniowego i jego zdobyczy-turów, jeleni i dzikich koni
?
Okiennikami na Jurze nazywamy takie skały wapienne, w których procesy kresowe utworzyły znacznych rozmiarów poziome otwory. W pobliżu Morska znajdują się trzy takie skały które w części górnej posiadają „ okna” –Są to: Okiennik Duży niedaleko Piaseczna, Okiennik Mały w Morsku, i Okiennik Rzędkowicki w Rzędkowicach. Otóż :jeżeli poprowadzimy linię prostą przez Ok.Duży i Ok.Rzędkowicki to Ok. Morski będący między tamtymi ,znajdzie się dokładnie na tej prostej . Na razie powstrzymam się od komentarza tego mojego odkrycia, ale , może ktoś ma odnośnie tego odkrycia jakąś teorie...
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło



Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Katalogi
katalog stron
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl