Sołectwo
Dodane przez teem dnia Styczeń 03 2012 00:00:00
Wyciąg ze statutu


Organizacja i zakres działania
§4.
1. Do zadań sołectwa należy zapewnienie udziału mieszkańców w zaspokajaniu ich
zbiorowych potrzeb, a w szczególności:
1) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca
zamieszkania,
2) współdziałanie z organami gminy w wykonaniu zadań publicznych,
3) reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa wobec organów gminy,
4) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców
sołectwa.
2. Sołectwo wyraża opinię we wszystkich istotnych dla mieszkańców sprawach,
a w szczególności:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa.
3. Sołectwo współdziała z organizacjami społecznymi zainteresowanymi problematyką
sołectwa.
4. Sołectwo realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
1) podejmowanie uchwał,
2) wydawanie opinii,
3) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych,
4) przedstawianiu organom gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych,
5) zgłaszanie wniosków organom gminy,
6) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi gminy.
5. Sołectwo podejmuje działania w następujących sprawach:
1) własności, użytkowania lub innych praw rzeczowych i majątkowych zwanych mieniem
gminnym,
2) wyboru sołtysa i rady sołeckiej,
3) przeznaczenia środków finansowych będących w jego dyspozycji,
4) inicjatyw społecznych.

Czytaj dalej